Què és la FCACU?

La Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) es va crear  l’any 1984, el mateix any que el Centre UNESCO de Catalunya (actualment Unescocat). Les associacions i clubs UNESCO són organitzacions sense ànim de lucre que promouen activitats relacionades amb els objectius i campanyes de la UNESCO adreçades al públic en general, com ara cursos, concursos, exposicions o conferències. Actualment, la Federació aplega una vintena de membres actius repartits pels Països Catalans. La tasca de la FCACU és la coordinació de les associacions membres i els programes conjunts, llur representació internacional i les relacions amb les institucions. També és tasca de la FCACU vetllar pel bon ús del nom UNESCO. La FCACU promou les relacions entre els membres de la xarxa civil UNESCO (associacions i clubs, biblioteques, càtedres i escoles). Unescocat dóna suport tècnic i assessorament a la FCACU i n’acull la seu.


Memòria  del Consell directiu de la FCACU 2010


Memòria  d'activitats dels membres de la FCACU 2010


Informe de gestió del Consell Directiu de la FCACU 2011